Algemene beschouwingen Jong Maashorst 2021-2024

Bij een begroting kijken we altijd vooruit naar de komende vier jaren. Het afgelopen jaar laat echter zijn sporen na en de gevolgen voor de komende jaren laten zich moeilijk voorspellen. Het doet ons dan ook deugd te zien dat we, in deze laatste zelfstandige begroting, de komende jaren wel in Uden kunnen blijven investeren om Uden toekomstbestendig te maken en de fusie met Landerd een vliegende start te kunnen geven.

Met deze laatste begroting van de gemeente Uden komt er ook een einde aan een tijdperk. Jong Maashorst kijkt terug op 22 mooie jaren in de Udense politiek. Wij willen onze medefracties en collega’s bedanken voor alles wat we samen hebben kunnen bereiken voor Uden. Ook kijken wij zeer tevreden terug naar de jaren dat wij onderdeel van de coalitie hebben mogen zijn en (mee) hebben mogen besturen. Met zeer veel succes! Wij hebben de afgelopen periode 80% van ons verkiezingsprogramma verwezenlijkt en gaan nu nog vol voor de laatste 20%! Een fantastisch resultaat voor de Jong Maashorst-stemmer en onze achterban!

In deze laatste algemene beschouwingen van de gemeente Uden laten wij nog een maal ons licht schijnen op de begroting en de investeringen die Uden, Volkel en Odiliapeel klaar maken voor de toekomst. Een toekomst in de gemeente Maashorst!

Integraal Veiligheidsplan

Jong Maashorst vindt het goed om te zien dat de gemeente actief met inwoners, bedrijven en ketenpartners heeft opgetrokken om ook in deze tijden een veilige en leefbare samenleving te bewerkstelligen. Wij stellen het op prijs dat het college nog dit jaar de raad informeert over de mate waarin de coronacrisis invloed heeft gehad op de uitvoering van de prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsplan.

Wat betreft het uitvoeringsplan van het Integraal Veiligheidsplan, streeft Jong Maashorst naar aanlevering in het laatste kwartaal van 2020. De onderwerpen die raad en college samen bepalen kunnen dan in 2021 opgepakt worden. Zoals: wijk- en woonoverlast, ondermijning, fietsendiefstal, jeugdoverlast en verwarde personen.

Project leefbaarheid Wijken

Jong Maashorst hecht veel waarde aan de leefbaarheid in de Udense wijken. In het bestedings- en dekkingsplan is een offerte opgenomen met betrekking tot het project leefbaarheid wijken. In de toelichting van deze offerte wordt aangegeven dat wegens het succes met de pilot in de Bogerd dit project wordt verlengd. Kan het college aangeven welke resultaten er zijn behaald en welke resultaten door de voortzetting nog verwacht worden?

Bereikbaarheid van Uden

Het wordt steeds drukker op de wegen in en rond Uden. Jong Maashorst denkt dat dit het resultaat is van het feit dat men graag naar Uden komt en ook in Uden wil blijven. Zoals het college terecht opmerkt moet ook in 2021 veel aandacht worden besteed aan het ontsluiten en optimaal bereikbaar maken en houden van onze gemeente. Het college refereert aan de projecten N605 (Volkel), N264 (Rondweg/Lippstadtsingel) en het lobbytraject voor de A50. Wij juichen dit van harte toe!

En over de A50 gesproken. Als gemeenteraad dienen wij ook onze controlerende functie goed uit te voeren. Wat betreft de rotonde A50 Foodcourt verbaast het ons dat de raad al in november 2017 €775.000,- beschikbaar heeft gesteld en dat deze in 2018 zou worden aangepakt, maar dat wij nog steeds geen plannen hebben mogen terugzien. Datzelfde geldt ook voor de doseerlichten op de rotonde Rondweg/Bitswijk. Is dit geen probleem meer?

Jong Maashorst streeft nog altijd naar een Lightrailverbinding. Dat zou echt een enorme aanwinst voor de Udenaar en de regio zijn! Op dit moment is er in Zuid-Nederland veel ontwikkeling op het gebied van bereikbaarheid en spoornetwerken. Wij verwachten een meer proactieve houding van het college om een actieve lobby te voeren. Waar is het college aanwezig en met wie spreekt zij? Wat leveren deze gesprekken op? Over de Lightrail blijven we lekker ‘doorzeuren’ zoals wij dat met de V&D en Promenade ook gedaan hebben! Gelukkig onderstreept de meerderheid van de gemeenteraad onze wens en is deze opgenomen in het bestuursakkoord. Onze vraag is dan ook of het college bereid is om budget vrij te maken zodat de actieve lobby effectiever kan plaats vinden en meer kan bewerkstelligen? Wij wachten op resultaat!

Fietsen van, naar en door de gemeente Uden

De toekomst staat bol van fietsen, je kunt er niet meer om heen. Niet alleen is het beter voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van de inwoners van Uden. Jong Maashorst is dan ook opgetogen over de aandacht die de fiets krijgt van het college.

Het college geeft aan dat ze willen stimuleren om zo veel mogelijk de fiets te pakken. Daarbij geven ze een aantal randvoorwaarden, zoals herkenbare fietspaden, comfortabel, veilig en goed bewegwijzerd. Maar wat gaat het college concreet doen om deze randvoorwaarden te scheppen zodat inwoners van de gemeente Uden niet de auto naar het werk pakken maar de fiets? En hoe gaat het college ervoor zorgen dat ook Odiliapeel en Volkel goed en veilig bereikt kunnen worden met de fiets?

Daarnaast neemt ook het elektrisch fietsen een vlucht. Is het College bereid om het elektrische fietsen te faciliteren en stimuleren in Uden? Wij denken aan ruime en degelijke fietsenstallingen met mogelijkheden tot opladen tijdens bezoek aan ons centrum, ziekenhuis, busstation en Volkel en Odiliapeel. Wij zijn blij met het feit dat het elektrische fietsen is opgenomen in de herinrichting van de Marktstraat. Kan het college aangeven hoe concreet dit is geworden?

Centrumvisie

Vorig jaar openden we het thema economie met de woorden ‘het gaat goed met de economie’. Dit jaar is dat toch wel wat anders. Hoewel de oorzaak van deze draai niet van economische aard is, neemt het niet weg dat de gevolgen van deze crisis nog moeilijk zijn te overzien. De ontwikkelingen gaan razendsnel en kunnen per week verschillen. Toch betekent dit niet dat men stil moet zitten en af moet wachten tot de storm -die Corona heet- voorbij is. Juist nu moeten we Udense ondernemers perspectief en ruimte bieden voor creativiteit. Om zoveel mogelijk ondernemers en de bijbehorende werkgelegenheid door deze storm heen te trekken.

Jong Maashorst ziet daarom maar al te goed het belang van een sterke centrumvisie waarmee het Udense centrum de sfeer en aantrekkelijkheid, zoals we gewend zijn, behoudt en zich de komende jaren kan ontwikkelen naar de “place to be” en dit ook kan blijven. Hiervoor zullen fundamentele vragen moeten worden beantwoord en keuzes worden gemaakt. Jong Maashorst streeft naar een bruisend, compact en toegankelijk centrum. Voor ons zijn er geen taboes! Een succesvolle centrumvisie vraagt om een zorgvuldig proces en een goede participatie van diverse belanghebbenden. Het doet ons deugd te zien dat dit participatieproces tot nu toe uitstekend verloopt en alle belanghebbenden voldoende ruimte krijgen om hun stem te laten horen. Wij zijn wel benieuwd hoe het college dit proces waarborgt in verband met Corona.

Daarnaast is het tot stand komen van de centrumvisie en de uitvoering daarvan een ‘majeur project’. Wij hopen dat het college en ook de raad lessen trekt uit het verleden en ditmaal de kaders en het budget bewaakt. Daarvoor staan wij samen aan de lat!

Bedrijventerreinen

Het is goed om te zien dat bedrijven zich graag in Uden willen vestigen. Het college geeft aan dat verwacht wordt dat alle bedrijventerreinen in Uden voor 2025 zijn uitverkocht. Hoewel 2025 ver weg lijkt is vijf jaar niet heel veel voor dergelijke trajecten. Hoe gaat het college zorgdragen voor een adequate huisvesting voor bedrijven die zich in Uden willen (her)vestigen of uit willen breiden?

Samenwerkingsverbanden

Uden maakt deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden, zoals regio Noordoost Brabant en AgriFood Capital. Dit brengt veel kansen en mogelijkheden met zich mee om samen sterker te worden en te groeien. Jong Maashorst vindt dit daarom een goede ontwikkeling. Het college geeft aan nadrukkelijk te willen participeren in deze regionale samenwerking. Hoe gaat het college bewerkstelligen dat de groei die voortkomt uit deze samenwerking ook in Uden (en Landerd) terecht komt?

Een kanttekening die wij toch bij samenwerkingen plaatsen, is dat we het risico lopen dat de raad op te grote afstand komt te staan van het beleid en iedereen die belang heeft bij deze samenwerkingen. Jong Maashorst pleit voor een dialoog tussen college, raad en eventueel GR’s om tot een overzichtelijk proces te komen. Hoe komen wij tot onze zienswijzen en wanneer is de raad of het college aan zet?

Onderwijshuisvesting

Onderwijs vormt een essentiële basis voor de ontwikkeling van kinderen. Goede huisvesting voor dit onderwijs is dan ook van groot belang zodat het beste klimaat geschapen wordt voor de kinderen om onderwezen te worden. Jong Maashorst staat daarmee ook volledig achter het voornemen van het college voor wat betreft de uitbereiding van speelleercentrum De Wijde Wereld en de Zevenster. Zo bouwt Uden moderne, frisse en gezonde scholen die bijdragen aan een goed leerklimaat.

De uitbreiding van de Wijde Wereld betekent dat deze school en haar concept goed loopt en dat daar veel vraag naar is. Daar zijn wij blij mee en we feliciteren de school! Van de andere kant horen wij ook verontruste geluiden uit de wijk. De verkeerssituatie in de wijk en rondom de school is namelijk niet optimaal en soms zelfs gevaarlijk. Een nog grotere school betekent ook automatisch meer verkeer. Wat stelt het college voor om deze problematiek, nu en in de toekomst, het hoofd te bieden?

Integrale Kindcentra

Er wordt veel geïnvesteerd in de bouw en het concept van IKC’s. Een ontwikkeling die wij van harte toejuichen! Met IKC’s zit er namelijk niet alleen onderwijs op de scholen, maar zijn de centra ook voorzien van zorg voor de jeugd. We zien ook dat er in 2020 een pilot is gestart om jeugdhulp aan te bieden. Kan het college ons vertellen welke doelstellingen deze pilot heeft en wanneer deze geëvalueerd gaat worden? Wij zijn alvast enthousiast!

Cultuur in nood?

Pandemie Corona trekt een zware wissel op onze maatschappij en zeker op cultuur. Jong Maashorst maakt zich zorgen over het voortbestaan van de cultuursector in Uden. Het zou ontzettend zonde zijn als het hoge culture peil in Uden af zou nemen of als podia zouden moeten sluiten. Wij noemen De Pul en Markant als voorbeeld. Wat ons betreft zou sluiten onacceptabel zijn! Cultuur in Uden en onze podia zijn ons heel veel waard! Wat is de visie van het college om Markant en De Pul te behouden voor Uden? Waar en wanneer is zij bereid om investeringen te doen of kosten te maken?

Toch zijn wij ook verheugd. Museum Krona heeft afgelopen jaar wederom laten zien in staat te zijn tot een flinke professionalisering. Jong Maashorst merkt dat het huidige bestuur flink de schouders eronder zet en van het museum werk wil maken. Onze complimenten! Als we bereid zijn te helpen, kunnen we deze parel in wording nog verder oppoetsen. Jong Maashorst staat daar positief tegenover.

Over parels gesproken, de Petruskerk krijgt nieuwe verlichting. Deze echte landmark van Uden verdient deze aandacht. Het is toch altijd weer even thuiskomen als we vanaf de A50 de torens en koepel tegemoet rijden. Straks dus nog mooier! Ook gaat de nieuwe gemeente Maashorst een uitkijktoren bouwen in ons mooie natuurgebied. In ons verkiezingsprogramma spraken wij over de terugkomst van de Blokhut, maar deze keuren wij ook goed! Een uitermate geschikt initiatief om te kunnen ontmoeten en recreëren. En de toren staat dit jaar al begroot. De skyline van Uden staat er straks geweldig op!

Netwerk van voorzieningen

Ontwikkelingen op het sociaal domein staan niet stil en de pilot met betrekking tot het netwerk van voorzieningen vinden wij ook een goed initiatief. We kijken uit naar het adviesrapport dat na afloop van de pilot wordt gepresenteerd. Wel zetten wij onze vraagtekens bij de duur van de pilot en vragen wij ons af of twee jaar voldoende is om conclusies te kunnen trekken betreffende de doelstelling die aan deze pilot ten grondslag ligt. Zeker in deze tijd van Corona. Hoe denkt het college hier over?

Samen- en eigenkracht

Binnen het sociaal domein is de trend dat meer en meer wordt aangestuurd op eigen kracht van de mensen en hun netwerk. En dat is ook een goed uitgangspunt, mits de draagkracht en draaglast in balans zijn. Voor gezinnen die moeite hebben om deze balans vast te houden ziet Jong Maashorst dat hier gelukkig ook actie op wordt ondernomen door de gemeente. We lezen dat de gemeente op zoek gaat naar meeleefgezinnen, waarbij ouders en kinderen worden ondersteund in hun vraag. Jong Maashorst zou graag meer informatie willen over het proces hiervan. Wellicht kunnen we dit initiatief breder trekken en samen optrekken met jeugdzorgaanbieders; wetende dat er een schrijnend tekort is aan pleeggezinnen.

Uden wil meer maatwerk gaan leveren voor inwoners met een ondersteuningsvraag. Vanaf het van start gaan van de wegwijzer voor jeugd en Wmo is er ook aangegeven dat er goed in kaart gebracht gaat worden waar de ondersteuningsbehoefte ligt bij onze zorgvragers. We vragen ons dan ook af wat de gemeente gaat doen met de signalen van jongeren onder de achttien. Zij hebben in toenemende mate behoefte aan ondersteuning met wonen. Er is de afgelopen jaren flink afgebouwd met behandelgroepen en gezinshuizen door zorgaanbieders.  En net als de zojuist eerder benoemde pleeggezinnen een enorm tekort aan. Wachtlijsten oplopend tot wel 2 jaar!   Hoe verhoudt zich dat tot deze signalen en welke acties kunnen hierop uitgezet worden?

De Wegwijzer

De afgelopen jaren heeft de gemeente met De Wegwijzer Jeugd en Volwassenen de toegang tot de Zorg naar zich toegehaald om beter de regie te kunnen voeren en de gemeente minder afhankelijk te maken van externe partijen. Wij zijn zeer verheugd met het feit dat de wachtlijsten voor de toegang zijn weggewerkt door ingrijpen van het college. Hoe gaat het college de Wegwijzer nu verder doorontwikkelen?

Kanjers van Uden

Jong Maashorst wil ook even van deze gelegenheid gebruik maken om onze grote dankbaarheid te uiten naar alle kanjers van Bernhoven, huisartsen en andere toppers in de zorg! Zij leveren, zeker ook in deze tijd, ontzettend belangrijk werk voor iedereen! We hopen dat we snel weer terug kunnen naar ‘normaal’ en dat deze ellende achter ons ligt.

Hybride leeromgeving Uden

De krapte op de arbeidsmarkt in verschillende sectoren en de schreeuw om personeel in andere sectoren vraagt om een platform die de vraag en aanbod met elkaar kan verbinden binnen de gemeente Uden. Jong Maashorst is trots op het initiatief om de hybride leeromgeving Uden op te starten. Het college legt de lat hoog qua ambities. Kan het college ons informeren in hoeverre de doelstellingen zijn behaald die zij in haar plan van aanpak heeft geformuleerd?

Milieu en Duurzaamheid

Als gemeente staan we voor een enorme uitdaging, namelijk energieneutraal in 2035. Dat is al over 15 jaar, en zoals het college terecht opmerkt moet er nog veel gebeuren. Het is dan ook goed om te zien dat er wordt geïnvesteerd in de formatie duurzaamheid om de ambitie die wij als de gemeente Uden hebben uitgesproken ook waar te kunnen maken. Wij vragen ons wel af wat de gevolgen zijn van het besluit om geen 3,45 fte toe te voegen aan de formatie maar 2,45 fte? In de toelichting wordt verwezen dat een aantal zaken naar achter geschoven moeten worden door deze keuze, maar wat zijn de gevolgen ten aanzien van de doelstelling om in 2035 energieneutraal te zijn? Komt deze doelstelling hiermee in gevaar?

Woningbouw

Het doet Jong Maashorst veel plezier om te zien dat het college hard aan het werken is om woningbouw te realiseren. Er liggen verschillende ijzers in het vuur en ze worden één voor één heet zodat ze gesmeed kunnen worden. Op het Land van Dico is de bouw in volle gang en staan de laatste percelen voor de tweede tranche nog in de verkoop, net als bij Park Maashorst kamers twee en drie. Een paar weken terug hebben we het bestemmingsplan voor ‘de Ruiter’ goedgekeurd en ook in Volkel gaan weer huizen worden gebouwd. Ook wordt al naar de toekomst gekeken en een gebiedsvisie en ontwikkelstrategie opgesteld voor de Eikenheuvel. Top!

De woonvisie is afgelopen jaar vastgesteld en daar kwam naar voren dat ondanks al deze plannen nog veel werk aan de winkel is om de komende jaren in de woonbehoefte te voorzien. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat in deze behoefte wel wordt en blijft voorzien? Het moge duidelijk zijn dat er voor verschillende segmenten flink bijgezet moet worden. Jong Maashorst kan niet vaak genoeg zeggen -in goed Ùjes-: “Nie mauwe, mar bouwe!”

Ondersteuning in Coronatijd

We leven nu in een rare en vervelende tijd. Het lijkt er op dat we voorlopig nog niet van de pandemie af zijn. Het verbaast ons dan ook dat we daar niets over teruglezen in de begroting. Het college heeft afgelopen tijd zeer adequaat gereageerd op Corona en ruim budget vrijgemaakt om klappen in onze gemeente op te vangen. Wij hadden dan ook minstens verwacht dat dit beleid voor 2021 voortgezet zou gaan worden. Een gemiste kans als daar nu niet voor begroot wordt! Jong Maashorst roept dan ook het college op om met een voorstel voor een potje te komen.

Gemeente Maashorst

Dit is het laatste jaar dat we als zelfstandige gemeente de begroting opstellen. Vanaf volgend jaar doen we dit gezamenlijk met Landerd, als de gemeente Maashorst. Wat Jong Maashorst betreft beginnen we al steeds meer aan het idee te wennen en kijken we uit naar het komende proces om de beste voedingsbodem te kunnen leggen voor voortvarende start van de gemeente Maashorst.

Participatie

Uden is weer een jaar verder en heel wat ervaringen rijker. De woonvisie, het sociaal domein en straks de centrumvisie zijn voorbeelden. Sommigen heel positief, terwijl andere projecten beter konden. Maar de enige manier waarop we beter worden in burgerparticipatie, is door te oefenen. Jong Maashorst is dan ook heel blij om te zien dat burgerparticipatie een steeds prominentere plek in begint te nemen in het beleid dat de gemeente maakt. Voor Jong Maashorst is dat heel belangrijk omdat wij de Udenaar graag willen spreken over wat wij doen en omdat de ook Udenaar veel kennis en ervaring heeft. De tijd van besturen vanuit het gemeentehuis is voorbij!

Een mooi voorbeeld dat we graag aanhalen is het fusietraject van de gemeente Maashorst in oprichting dat we net afgerond hebben. Zowel de raad van Landerd als Uden hebben zich vol ingezet voor participatie in deze kwestie. Jong Maashorst is dan ook erg tevreden met het resultaat. Inwoners van beide gemeente hebben alle kans gehad op deelname en hebben goed van zich laten horen!

Ook is Jong Maashorst ontzettend trots op organisaties in onze gemeente zoals ‘Udenaar de Toekomst’, het ‘Udenfonds’ en ‘ProDemos’. Deze enthousiaste clubs doen ontzettend veel belangrijk werk voor onze samenleving en dat op een zeer professionele manier! Heel veel complimenten naar deze mensen die ons keer op keer veel leren over burgerparticipatie!

Kindergemeenteraad

Als Jong Maashorst zijn we natuurlijk ontzettend blij met de komst van de kindergemeenteraad. Een lang gekoesterde wens van ons is daarmee in vervulling gegaan. Wij vinden het ontzettend tof dat Landerd en Uden het samen aandurven om een kindergemeenteraad op te zetten en ook budget te geven. De jeugd is onze toekomst! Het is heel goed dat de jonge Maashorsters een stem krijgen en tegelijkertijd over de samenleving en politiek leren. Deze jonge generatie wordt niet meegenomen met verkiezingen, terwijl zij onze gemeente gaan erven en wellicht veel frisse ideeën hebben! Jong Maashorst feliciteert dan ook van harte onze jongste volksvertegenwoordigers en wenst hen veel wijsheid en vooral veel plezier toe!

Kortom …

Voor ons ligt een begroting waar we trots op mogen zijn. De investeringen die worden gedaan, zijn het ons meer dan waard. Jong Maashorst vindt dat goede ideeën en goede investeringen altijd mogelijk moeten zijn en zijn ook blij dat de gemeente Uden een “place to be” is en ook een “place to stay” wat ons betreft. Dat wil zeggen: nu nog Uden, straks gemeente Maashorst.

Namens de fractie van Jong Maashorst,
Stan Willems
Fractievoorzitter